داروخانه تنها مرجع رسمی فروش دارو

مطابق بخش نامه اکید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پس گرفتن دارو تحت هر عنوان به دلیل امکان رعایت نشدن شرایط نگه داری، مجاز نمی باشد.

۱- چرا قیمت روی جلد با قیمت فروشی داروخانه متفاوت است؟

علت این است که ممکن است یک دارو طی یک سال چندین  بار تغییر قیمت داشته باشد و ازنظرهزینه به صرفه نیست که دارو از شرکت های پخش به کارخانه مرجوع و قیمت آن اصلاح شود. لذا به همراه هر دارو فاکتورخریدی به داروخانه ارسال می شود که قیمت صحیح  اقلام در آن نوشته شده است.

۲- آیا مرجوع کردن کالا به داروخانه صحیح است؟

مطابق بخش نامه اکید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پس گرفتن دارو تحت هر عنوان به دلیل امکان رعایت نشدن شرایط نگه داری، مجاز نمی باشد.

۳- آیا گرفتن حق فنی توسط داروخانه مجاز است؟

حق فنی مبلغی است که بابت ارائه خدمات دارویی و پذیرش مسئولیت نسخه بیمار به جمع کل نسخه اضافه می گردد. حق فنی برای فروش داروهای بدون نسخه نیز وجود دارد.

۴- چرا ممکن است قیمت نسخه با داروهای مشابه متفاوت باشد؟

۱- تفاوت قیمت دارو با شرکتهای ساخت مختلف

۲- وجود یا عدم وجود تجهیزات در نسخه

۳- تفاوت در سقف بیمه ها و تعهد داروها به دلیل تجویز کننده (پزشک عمومی، متخصص، ماما و …)

۴- نوع بیمه (تامین اجتماعی،خدمات درمانی، نیروهای مسلح و انواع بانک ها)

داروخانه سبحان

داروخانه ای در خانه شما